Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 1/2010

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Obecnie SPZOZ Krotoszyn przygotowuje wniosek o wpis do rejestru lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


W dniu 30 stycznia 2013 r. miało miejsce protokolarne odebranie prac budowlano-montażowych związanych z budową lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie.
Wykonawcą robót była firma ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia. Wartość zadania wyniosła 1 260 717,42 zł brutto.


W dniu 21 grudnia 2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniający przesunięcie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu do 31 marca 2013 r.


W dniu 23 listopada 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru ofert dotyczących publikacji komunikatów prasowych nt. Projektu.

  • Dwa ogłoszenia w dwóch różnych tytułach prasowych w prasie lokalnej (wydawanej regularnie, co najmniej: 1 raz w tygodniu dla powiatu krotoszyńskiego).
  • Jedno ogłoszenie w prasie o zasięgu ponadlokalnym obejmującym, co najmniej południową Wielkopolskę (wydawanej, co najmniej 1 raz w tygodniu)
Ogłoszenia zostały zamieszczone w "Gazecie Krotoszyńskiej", "Rzeczy Krotoszyńskiej" oraz w "Ziemi Kaliskiej".
Więcej informacji na temat: W zakładce „Zapytania ofertowe”

W dniu 23 listopada 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu:

  • projektu graficznego oraz wykonania jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem (wymiary 100 cm х70 cm). Za najkorzystniejszą została uznana oferta "Firma MTW Jan Dudziak" 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Strzelecka 78c/6.
  • projektu, druku broszur informacyjnych o wymiarach A4 dwstronnych, łamanych do A5, wraz z dostarczeniem do zamawiającego, wpłynęła jedna ważna oferta: „AGENCJA REKLAMOWA PINAKOLADA PL”, 40-066 Katowice
Broszura informacyjno-promocyjna

Więcej informacji na temat: W zakładce "Zapytania ofertowe"


W dniu 19 lipca 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru inspektora nadzoru nad zadaniem budowy lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie.
Funkcję inspektora nadzoru w Projekcie będzie pełnił:
Zakład Usług Inwestycyjnych Krystyna Włosik ul. K. Makuszyńskiego 8, 63-400 Ostrów Wlkp.

Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na umieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej www.spzoz.krotoszyn.pl zapytanie ofertowe wpłynęła jedna ważna oferta.
Więcej informacji na temat: W zakładce "Zapytania ofertowe"


W dniu 05 lipca 2012 r. ogłoszono wyniki postępowania na budowę lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została oferty firmy:

ELEKTROTIM S.A.
ul. Starogardzka 8,
54-156 Wrocław
- w cenie 1 260 717,42 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą

Więcej informacji na temat: http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=417


W dniu 11 czerwca 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru ofert dotyczących publikacji komunikatu prasowego w prasie o zasięgu lokalnym nt. Projektu.

Ogłoszenia zostały zamieszczone w "Informacjach Krotoszyńskich", "Rzeczy Krotoszyńskiej"
Więcej informacji na temat: W zakładce "Zapytania ofertowe"


W dniu 30 maja 2012 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ogłosił przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na wykonanie zadania "Budowy lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie" w ramach Projektu pod tym samym tytułem.

Więcej informacji na temat przetargu:
http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=417


W dniu 08 maja 2012 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał aneks do umowy na dofinansowanie projektu pn.:

"Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XII osi priorytetowej "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" Działanie 12.1. "Rozwój systemu ratownictwa medycznego".

Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 1.192.541,75 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.149.841,75 zł z czego 85% tj. 977.365,48 zł to wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład własny tj. 15% wydatków kwalifikowalnych zostanie zabezpieczony ze środków Samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 114.984,17 PLN oraz ze środków SPZOZ Krotoszyn w wysokości 57.492,10 PLN.

Wydatek niekwalifikowany w wysokości 42.700,00 zł został zabezpieczony ze środków Samorządu Powiatu Krotoszyńskiego.

Aneks dotyczył również przesunięcia okresu realizacji Projektu do grudnia 2012r.


W dniu 27 marca 2012 r. w drodze postępowania o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro dokonano wyboru wykonawcy tablicy promocyjno-informacyjnej w Projekcie.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
DASKOGRAF Dawid Skowroński
ul. Topolowa 18
56 – 300 Milicz

Więcej informacji na temat: W zakładce "Zapytania ofertowe"


W dniu 01 czerwca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez Pana Pawła Jakubka – dyrektora, podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Pana Leszka Sikorskiego – Dyrektora umowę na dofinansowanie projektu pn.:

„Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”


współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach XII osi priorytetowej "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia"
Działanie 12.1. "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 1.192.541,74 PLN, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1.013.660,48 PLN. Wkład własny zostanie zabezpieczony ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego wynosi 119.254,18 PLN oraz ze środków SPZOZ Krotoszyn w wysokości 59.627,09 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: czerwiec 2012r.


Z dniem 04 kwietnia 2011 r. decyzją Ministra Zdrowia Projekt "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ Krotoszyn" otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 013 660,48 PLN.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu.


W dniu 01 kwietnia 2010r. został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pn.:

„Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”

W dniu 20 sierpnia 2010r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę pod względem kryteriów merytorycznych I stopnia przez Zespół ds. oceny merytorycznej i został umieszczony na liście rezerwowej.

Rozpoczęcie realizacji Projektu planuje się po zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do jej realizacji.

Planowany okres realizacji: od marzec 2010r. do grudnia 2011r.

Wartość projektu wynosi: 1.192.541,75zł., w tym wartość dofinansowania z EFRR 1.013.660,48zł oraz ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości: 119.254,18zł oraz środków własnych SPZOZ Krotoszyn w wysokości 59.627,09zł

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Projekt przewiduje budowę lądowiska dla śmigłowców w postaci płyty wykonanej z tworzywa sztucznego w formie kwadratu o wymiarach 24,4x24,4m, wyniesionej na wysokość 7 m n.p.t., wspartej na specjalnej konstrukcji wsporczej, żelbetowej, na której będzie wyznaczone lądowisko w kształcie koła o średnicy 24m. Przy platformie tej będzie się znajdowała winda oraz schody służące komunikacji pionowej, pomiędzy płytą lądowiska a poziomem terenu. Transport pacjentów pomiędzy śmigłowcem a SOR odbywać się będzie na noszach jezdnych z reguły bez udziału specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Krótka charakterystyka rezultatów projektu:

Efektem działań podjętych w ramach realizacji projektu będzie powstanie całodobowego lądowiska dla śmigłowców znajdującego się w bliskiej odległości od SOR, tak, aby możliwy był transport pacjenta pomiędzy SOR a śmigłowcem bez użycia specjalistycznych środków transportu.

Napisali o Projekcie:

Powrót