Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 1/2008

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W dniu 02 lipca 2009 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez Pana Pawła Jakubka – dyrektora, podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Pana Leszka Sikorskiego – Dyrektora umowa na dofinansowanie projektu pn.:

"Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ w Krotoszynie"

współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach XII osi priorytetowej „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Okres rzeczowej realizacji Projektu: od września 2008 r. do grudnia 2009 r.

Ostatecznie wartość projektu wyniosła: 351.596,93zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 268.421,00zł oraz ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 31.579,00zł.

Projekt obejmował zakup jednego ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ w Krotoszynie.

Pozyskanie nowego ambulansu pozwoliło na utrzymanie obecnej, przewidzianej w planie wojewódzkim, optymalnej dyslokacji zespołów ratownictwa medycznego przy zachowaniu norm bezpieczeństwa pracy personelu. Niezawodność nowoczesnego ambulansu, a w tym również sprzętu wysokiej jakości rzutuje na lepszą skuteczność wszelkich działań podejmowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Projekt realizowany przez SPZOZ przyczynił się do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa przed szpitalnego na wysokim poziomie, w oparciu o standardy obowiązujące w rozwiniętych państwach Unii Europejskiej. Zarówno zakupiony ambulans jak i jego wyposażenie spełniają wszystkie wymagania stawiane zespołom ratownictwa medycznego. Ambulans spełnia normę emisji spalin EURO 5 oraz normę PN-EN 1789.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w założonym terminie, co zostało potwierdzone refundacją wydatków kwalifikowalnych Projektu.

SP ZOZ w Krotoszynie realizował Projekt samodzielnie.

Informacja o realizacji projektu

Powrót