Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 03/V/2008

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

W dniu 18 maja 2009 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez: Pawła Jakubka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka – Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

„Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego
Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Okres rzeczowej realizacji Projektu: od 15.09.2009r. do 30.11.2009r.

Ostatecznie wartość projektu wyniosła: 908.934,57zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 681.700,92zł oraz ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 227.233,65zł.

Celem projektu jest poprawa jakości opieki śródoperacyjnej w zakresie anestezjologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, ginekologii i położnictwa w salach operacyjnych Szpitala Powiatowego SPZOZ w Krotoszynie. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych oraz bezpieczeństwa radiologicznego i ergonomii pracy personelu bloku. W konsekwencji nastąpi podniesienie standardu opieki medycznej oraz zwiększenie jej dostępności dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i innych powiatów Wielkopolski.

Realizacja Projektu umożliwiła zastąpienie dotychczas funkcjonujących, częściowo już wyeksploatowanych urządzeń, sprzętem medycznym nowocześniejszym technologicznie i charakteryzującym się większą sprawnością, co pozwoliło na zwiększenie ilości i rodzaju świadczonych usług. Dzięki realizacji Projektu zostały zaspokojone bieżące potrzeby bloku w zakresie wyposażenia anestezjologicznego oraz diagnostyki radiologicznej śródoperacyjnej.

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Projekt obejmował zakup następującego sprzętu:

 1. aparaty do znieczulenia – 3 szt.
 2. wózki anestezjologiczne – 3 szt.
 3. aparat rtg z ramieniem C – 1 szt.

Zakupiony sprzęt został zlokalizowany w salach operacyjnych na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Krotoszynie przy ul Mickiewicza 21i ul. Bolewskiego 4.

Krótka charakterystyka rezultatów projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Liczba zakupionych urządzeń medycznych: 7 sztuki,
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu: 1334 badań w 2009 roku oraz docelowo 5590 badań w 2010 roku.
 • Zmiana średniego czasu oczekiwania na świadczone usługi: 41 dni w roku 2009, 22 dni w roku 2010.

  Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w założonym terminie, co zostało potwierdzone refundacją wydatków kwalifikowalnych Projektu.

  SP ZOZ w Krotoszynie realizował Projekt samodzielnie.

  Informacja o realizacji projektu

  Powrót