Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe


Prezentacje Sprawozdania… miały miejsce 21 czerwca podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Krotoszynie oraz 22 czerwca w trakcie sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego. W obu przypadkach radni sprawozdanie przyjęli pozytywnie. Dziękowali zarówno dyrekcji, jak i całemu personelowi szpitala za wkładany trud w funkcjonowanie lecznicy. W sposób szczególnie personelowi medycznemu i pozostałym pracownikom szpitala dziękował Stanisław Szczotka – starosta powiatu krotoszyńskiego, a dzień wcześniej – Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.

Materiał zawarty w sprawozdaniu na obu posiedzeniach przedstawiony został w formie prezentacji multimedialnej. Dotyczył on spraw ekonomicznych, inwestycyjnych i medycznych.


Uwaga: warto doczytać ten tekst do końcowej konkluzji.


Trudne początki. Zdaniem Krzysztofa Kurowskiego rok 2017 był trudnym i niezwykle pracowitym okresem. Dyrektor dziękował swemu personelowi, gdyż bez niego nie udałoby się przeprowadzić kolejnych kroków w restrukturyzacji szpitala.

Przypomniał, że w momencie obejmowania przez siebie funkcji dyrektora (1 kwietnia 2016) istniało realne zagrożenie upadłości szpitala. Szpital wydawał wtedy więcej pieniędzy, niż był w stanie wygenerować. Rozpoczęto więc proces zmian w działalności szpitala, które miały poprawić jego kondycję finansową. Gdyby tego nie zrobiono, szpital upadłby w połowie 2016 r. - Czasem dochodzi do konfliktu pomiędzy świadczoną opieką medyczną, a sprawami ekonomicznymi. Szpital był w takim stanie, że musieliśmy postawić na ekonomię, żeby go uratować – mówił Krzysztof Kurowski. Wśród najważniejszych zadań, przed jakimi stanął szpital w I połowie 2016 r., a które były realizowane w 2016 i 2017 r., dyrektor wymienił m.in.:

 • uzyskanie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego (5 mln zł) na zapłacenie najbardziej kosztownych zobowiązań, spłacenie pożyczek zaciągniętych w parabankach, uregulowanie zaległości płacowych w stosunku do kadry medycznej

 • podjęcie renegocjacji umów z dostawcami towarów i usług dla szpitala

 • zmiany w organizacji pracy szpitala, w tym zmiany personalne

 • zmniejszenie z 180 do 60 dni opóźnienia w spłacaniu zaległych faktur


  Dodatni wynik. Pomimo, że w I kwartale 2016 r. strata szpitala wynosiła 1 mln. 100 tys. zł, cały rok 2016 zakończył się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1 mln. 691 tys. zł. Dodatni wynik finansowy osiągnięto również na koniec 2017 r. (1 mln 481 tys. 758,72 zł).

  Koszt działalności operacyjnej SPZOZ (wydatki na funkcjonowanie szpitala) w 2017 r. wyniósł 55 mln 501 tys. 632,95 zł.

  Na dzień 31 grudnia 2017 r. szpital nie posiadał ani jednej przeterminowanej pod względem płatności faktury. W pierwszych dniach 2018 r. dotarły do szpitala faktury wystawione w grudniu 2017 r., na łączną kwotę 37 tys. zł.

  Jako jeden z niewielu szpitali w Wielkopolsce, SPZOZ w Krotoszynie uzyskał na koniec 2017 r. dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 13 tys. zł. Wydawał więc mniej pieniędzy niż zarabiał.

  Przez 21 miesięcy, od 1 kwietnia 2016 r. do końca 2017 r. szpital uzyskał 4 mln 225 tys. zł. zysku.


  Raz na 100 lat. Według dyrektora SPZOZ strategiczną decyzją Starostwa Powiatowego w Krotoszynie była zgoda na rozbudowę szpitala przy ul. Mickiewicza i w przyszłości przeniesienie tam oddziałów z drugiego budynku szpitala przy ul. Bolewskiego.

  Inwestycja ta już się rozpoczęła, jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2019 r. Może jednak się okazać, że budowa zakończy się o kilka miesięcy wcześniej. Zdaniem dyrektora, jest to historyczna chwila, ponieważ szpitale buduje lub rozbudowuje się raz na 70-100 lat. Aby możliwa była rozbudowa szpitala i przeniesie w przyszłości poszczególnych oddziałów do jednego budynku podjęto w 2017 r. szereg inwestycji i działań, które to umożliwiają. Oto niektóre z nich:

 • remont pomieszczeń dla Centralnego Laboratorium w szpitalu przy ul. Mickiewicza i przeniesie go tam z budynku przy ul. Bolewskiego

 • adaptacja budynków przychodni i dawnego laboratorium przy ul. Bolewskiego do przyjęcia Zakładu Leczniczego Usprawniania, części poradni specjalistycznych i pracowni mammograficznej z budynku przy ul. Floriańskiej.


  Zakup sprzętu. Podczas prezentacji, dyrektor Kurowski podkreślał, że szpital, aby istnieć i rozwijać się, musi kupować nowoczesny sprzęt. Dzięki poprawie sytuacji finansowej możliwe było w 2017 r. zaciąganie kredytów na ten cel. W 2017 r. na takie zakupy pozyskano zewnątrz (w przypadku kredytów i dotacji unijnych) oraz ze środków własnych kwotę 7 mln zł.

  Część zakupów – w przypadku dwóch projektów unijnych – realizowanych jest również w 2018 r. Tak intensywnych i kosztownych zakupów w okresie jednym roku nie było w historii krotoszyńskiego szpitala. Dyrektor wymienił najważniejsze z nich:

 • ambulans medyczny typu S - karetka specjalistyczna z obsadą ratowników i lekarza

 • aparat USG 4D dla pracowni USG w szpitalu przy ul. Bolewskiego

 • aparat do hemodializy – „sztuczna nerka” dla stacji dializ

 • kardiotokograf dla oddziału położniczo-ginekologicznego

 • pompy infuzyjne dla oddziału chorób wewnętrznych


  Trwają obecnie zakupy sprzętu w dwóch programach unijnych:

  I. Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego

  Wartość: 1 mln 127 tys. zł, udział środków własnych: 200 tys. zł.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


  II. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny

  Wartość: 3 mln 924 tys. 281 zł, udział środków własnych: 588.645 zł.

  Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


  Najnowszym sprzętem pozyskanym przez szpital jest aparat RTG typu Telekomando, jeden z pięciu takich w Polsce, posiadający spośród nich najlepsze parametry techniczne. Jego zakup możliwy był dzięki darowiźnie firmy Mahle Polska sp. z o.o. oraz współfinansowaniu tej inwestycji przez starostwo i gminy powiatu krotoszyńskiego.


  Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informował dyrektor Kurowski, w II połowie 2017 r. udało się uzyskać od NFZ pieniądze za nadwykonania kontraktowe. Od 1 października 2017 r. szpital w Krotoszynie znalazł się w sieci szpitali, których finansowanie odbywa się na zasadzie udzielanego ryczałtu.

  W pierwszym kwartale 2018 r. doszło do kolejnego zwiększeniu kontraktu z NFZ, który obecnie wynosi 54 mln 385 tys. 492,41 zł. Jego wartość należy do 5 najwyższych kontraktów dla wielkopolskich szpitali powiatowych. Szpitali takich jest 34. - Nie możemy jednak powiedzieć i myśleć, że jest już dobrze. Cały czas pojawiają się nowe wyzwania – stwierdził dyrektor.


  Porody. Dyrektor Kurowski mówił także o zmniejszającej się liczbie porodów w szpitalu przy ul. Bolewskiego. Jego zdaniem, jest to podyktowane przede wszystkim warunkami lokalowymi, w jakich funkcjonuje oddział położniczo-ginekologiczny. Zbyt duże sale, na który przebywają mamy zarówno te, które już urodziły, jak i te, które przygotowują się do porodu, nie dają komfortu intymności, tak ważnego dla kobiet. - To już nie są warunki na XXI wiek – mówił dyrektor. Zapowiedział, że w nowym szpitalu przy ul. Mickiewicza, gdzie przeniesiony zostanie oddział położniczo-ginekologiczny, pokoje dla mam będą jednoosobowe. Jest zaprojektowanych 19 pomieszczeń, gdzie kobiety będą mogły przebywać ze swoimi dziećmi. Dyrektor wyraził nadzieję, że wówczas wzrośnie ilość rodzących się w Krotoszynie dzieci do liczby 900 rocznie.


  Konkluzja. Jeśli zsumujemy ilość osób korzystających ze wszystkich świadczeń medycznych ZOBACZ STATYSTYKI ZA 2017 ROK, jakie podejmował SPZOZ w ubiegłym roku – zarówno w opiece stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej, to uzyskamy liczbę 148.555. Jest to średnio 407 świadczeń dziennie, czyli 16/17 na godzinę.

  148.558 - tyle razy SPZOZ odpowiadał na zapotrzebowanie pacjentów, a niejednokrotnie na wołanie chorych o ratunek!

  Oczywiście, możliwe jest, że jedna osoba korzystała z kilku różnych świadczeń. Jak podkreślał Krzysztof Kurowski, warto podejmować wysiłek, by uzyskiwać takie efekty w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, oraz osób spoza naszego terenu.

  Powrót