Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Rehabilitacja ambulatoryjna - Zakład Leczniczego Usprawniania

Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4-8
- Parter
Dzienny ośrodek dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym
Czynny od poniedziałku do piątku w godz.: od 8.00 do 17.30
Telefon - 62 58 21 227

- Piętro
Rehabilitacja (fizjoterapia)ambulatoryjna
Czynna od poniedziałku do piątku w godz.: od 7.30 do 18.00
Telefon - 62 58 21 214

 • ambulatoryjne zabiegi fizykoterapeutyczne
 • Dzienny Ośrodek dla Dzieci z Zaburzonym Rozwojem Psychomotorycznym
  lek med. Barbara Haberko specjalista neurologii dziecięcej
  w środy i piątki w godzinach 8:00–17:30
 • Poradnia Rehabilitacji
  Przyjmują:
  Lek med. Piotr Rymer ortopeda i specjalista w rehabilitacji medycznej
  w sobotę 13:00-20:00

Kierownik: mgr Renata Marszałek – Popiel

Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczeniodawca realizuje świadczenia z grupy chorób określonych w wykazie jednostek chorobowych wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10,

Podstawą realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych jest skierowanie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać następujące elementy:

 • pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ;
 • imię nazwisko, PESEL i adres zameldowania/zamieszkania;
 • rozpoznanie;
 • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD – 10;
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
 • choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu;
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawienia skierowania.

W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

W karcie zabiegów fizjoterapeutycznych pacjent potwierdza wykonanie zabiegów w danym dniu podpisem lub przy pomocy karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami postawy wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej;
 • balneologii i medycyny fizykalnej;
 • reumatologii;
 • neurologii;
 • ortopedii i traumatologii;
 • chirurgii ogólnej.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.
Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w szczególności kierowane są osoby:

 1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest dla pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu.

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym z możliwością przedłużenia za zgodą dyrektora WOW NFZ po przedstawieniu uzasadnienia takiej konieczności
W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest również edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń. W warunkach ambulatoryjnych w cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 4 zabiegi dziennie.

Fundusz nie finansuje gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej (grupowej i indywidualnej), terapii zajęciowej (z wyłączeniem ergoterapii), jaccuzi, kriosauny, masażu mechanicznego na fotelach i matach masujących, masażu zlecanego z innych powodów, niż udokumentowane wskazania lekarskie, usług rekreacyjnych oraz innych świadczeń, których sposób finansowania określają odrębne przepisy.

Zobacz też:
Rehabilitacja stacjonarna
Katalog zabiegów rehabilitacyjnych
Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia

Powrót