Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Szpital Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9-10

Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9-10
tel. 62 721-61-13, 62 721-67-19


Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
45-łóżkowy
Kierownik oddziału – lek med. Izabela Laber-Napora specjalista rehabilitacji medycznej
Z-ca kierownika - lek med. Przemysław Nowak - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej
Pielęgniarka oddziałowa – mgr Danuta Stefańska
Oddział realizuje umowę z NFZ w zakresie
- rehabilitacji ogólnoustrojowej na 25 łóżkach
- rehabilitacji neurologicznej na 20 łóżkach.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji lekarzy w zakresie rehabilitacja medyczna.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

 1. Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po:
  1. urazach;
  2. zabiegach operacyjnych;
  3. zaostrzeniach chorób przewlekłych
  którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
 2. Do skierowania na rehabilitację dołącza się aktualną dokumentację medyczną lub kopię, potwierdzającą rozpoznanie.
 3. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, o których mowa w ust. 2, oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w dniu przyjęcia na oddział.
 4. Tryb kierowania oraz czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych:
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:
 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych;
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
 3. Czas trwania rehabilitacji: Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

 1. Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi wszystkich grup wiekowych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
 2. Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej. Ocena ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy, zasady przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej oraz czas trwania rehabilitacji dla poszczególnych grup :

  Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii,chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej
  lub
  przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

  RNMS01

  1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub
  2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.
   Do 16 tygodni bez przerwy*

  RNMS02

  1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub
  2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta ciężki i średnio ciężki; ocena 4 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.
   Do 12 tygodni bez przerwy*

  RNMS03

  1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i
  2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.
   Do 9 tygodni bez przerwy*

  RNMS04

  1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i
  2. Zaburzone funkcje poznawcze - stan pacjenta umiarkowany i lekki; ocena 1-3 przynajmniej w jednym rodzaju dysfunkcji.
   Do 6 tygodni bez przerwy*
   Ocena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index (załącznik nr 6a) oraz ocena funkcjonalna wg skali ASIA (American Spinal Injury Association) (załącznik nr 6c).

  RNRS01

  1. Czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 16 tygodni bez przerwy*

  RNRS02

  1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA - poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 12 tygodni bez przerwy

  RNRS03

  1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 9 tygodni bez przerwy

  RNRS04

  1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 6 tygodni bez przerwy

  RNOS01

  1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki; liczba punktów poniżej 15 i/lub
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA poniżej 51 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 9 tygodni bez przerwy

  RNOS02

  1. Czynności dnia codziennego wg Barthel ADL index - stan pacjenta umiarkowany i lekki; liczba punktów powyżej 14 i
  2. Stan neurologiczny w skali ASIA powyżej 50 pkt. w motorycznej ocenie siły mięśniowej.
   Do 6 tygodni bez przerwy*

  RNPS01
  Do 6 tygodni
  raz w roku kalendarzowym

 3. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.
 4. Skale, w oparciu o które ocenia się ciężkość stanu klinicznego pacjenta, określone są w załącznikach nr 6a - 6e do zarządzenia Prezesa NFZ (Skala Rankina, Bartel , ASIA, )
 5. wykaz jednostek chorobowych charakteryzujących daną grupę w rehabilitacji neurologicznej :

  RNMS
  ICD-10

  • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
  • G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
  • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
  • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
  • G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
  • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
  • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
  • G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
  • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
  • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
  • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
  • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
  • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
  • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
  • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
  • I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego
  • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
  • I69.3 Następstwa zawału mózgu
  • I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
  • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
  • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
  • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
  • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
  • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy

  RNRS
  ICD-10

  • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
  • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
  • G12.2 Stwardnienie zanikowe boczne
  • G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
  • G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
  • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
  • G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
  • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
  • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
  • G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
  • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
  • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
  • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
  • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
  • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
  • G83.4 Zespół ogona końskiego
  • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
  • G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
  • M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

  RNOS
  ICD-10

  • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
  • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
  • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
  • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
  • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
  • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
  • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
  • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
  • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
  • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
  • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
  • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
  • M62.3 Zespół unieruchomienia (porażenny)
  • M62.4 Przykurcz mięśni
  • M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
  • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
  • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
  • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
  • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
  • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
  • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
  • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
  • T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
  • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
  • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
  • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
  • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
  • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
  • T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
  • T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

  RNPS
  ICD-10

  • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
  • G12.0 Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
  • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
  • G12.8 Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
  • G12.9 Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
  • G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
  • G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
  • G81.1 Spastyczne porażenie połowicze
  • G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
  • G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
  • G82.1 Spastyczne porażenie kończyn dolnych
  • G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
  • G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
  • G82.4 Spastyczne porażenie czterokończynowe
  • G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
  • G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
  • G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
  • G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
  • G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
  • G83.4 Zespół ogona końskiego
  • G83.8 Inne określone zespoły porażenne
  • I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
  • I69.1 Następstwa krwotoku śródmózgowego
  • I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
  • I69.3 Następstwa zawału mózgu
  • I69.4 Następstwa udaru mózgu, nieokreślone jako krwotoczny lub zawałowy
  • I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
  • M62.3 Zespół unieruchomienia (porażenny)
  • M62.4 Przykurcz mięśni
  • M62.5 Ubytek i zaniki masy mięśniowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
  • R25.2 Kurcz i przykurcz
  • T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
  • T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
  • T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
  • T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
  • T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
  • T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
  • T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny górnej
  • T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
  • T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
  • T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
  • T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
  • T93.1 Następstwa złamania kości udowej
  • T93.2 Następstwa innych złamań w obrębie kończyny dolnej
  • T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania w obrębie kończyny dolnej
  • T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
  • T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
  • T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji urazowej kończyny dolnej
  • T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
  • T96 Następstwa zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
  • T97 Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

  Zobacz też:
  Rehabilitacja ambulatoryjna

  Szpital Powiatowy przy ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie
  Szpital Powiatowy przy ul. Bolewskiego 4-8 w Krotoszynie

  Powrót