Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr 02/V/2008

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

W dniu 21 stycznia 2009 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie jako Beneficjent, reprezentowany przez: Pawła Jakubka - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka – Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

"Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 – Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Okres rzeczowej realizacji Projektu: od 01.02.2009r. do 15.05.2009 r.

Ostatecznie wartość projektu wyniosła: 672.898,94zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 469.079,21zł oraz ze środków samorządu Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości: 156.359,73zł.

Krótka charakterystyka przedmiotu projektu:

Projekt obejmował zakup i uruchomienie w istniejących już pracowniach w miejsce zdekapitalizowanego sprzętu 2 nowych i nowoczesnych aparatów rtg. Są to:

  1. analogowy mammograf wraz z wyposażeniem dla kontynuacji wieloletniego skrynningu populacyjnego w ramach programu profilaktyki raka piersi, realizowanego przez Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia SPZOZ w Krotoszynie (Link do strony)
    oraz
  2. analogowy uniwersalny aparat rentgenowski wraz z ucyfrowieniem pośrednim dla pracowni rtg Szpitala Powiatowego im. Marcelego Nenckiego w Krotoszynie, zlokalizowanej w Koźminie Wlkp., w budynku mieszczącym oddziały zamiejscowe szpitala oraz pogotowie ratunkowe i poradnie specjalistyczne SPZOZ.
Krótka charakterystyka rezultatów projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

  • Liczba zakupionych urządzeń medycznych: 2 sztuki,
  • Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu: 4850 badań w 2009 roku oraz docelowo 5520 badań w 2010 roku.

Projekt został zakończony rzeczowo i finansowo w założonym terminie, co zostało potwierdzone refundacją wydatków kwalifikowalnych Projektu.
SP ZOZ w Krotoszynie realizował Projekt samodzielnie.

Powrót