Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Zasady finansowania: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).
Zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniem o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wstąpić:

  • osoba ubiegająca się o skierowanie
  • jej przedstawiciel ustawowy
  • inna osoba
  • zakład opieki zdrowotnej

Wniosek o objęcie pacjenta taką opieką wystawia lekarza rodzinny lub lekarz z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych.
Wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego formułowany jest w oparciu o dokładną ocenę i analizę stanu zdrowia chorego, sytuacji socjalnej w tym wydolności opiekuńczej rodziny i środowiska oraz zakresu niezbędnej pomocy i opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji.

W świetle cyt. rozporządzenia osoba ubiegająca się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego powinna otrzymać decyzję o przyjęciu w ciągu 3 miesięcy lub zostać umieszczona na liście oczekujących i w okresie 12 miesięcy przyjęta do zakładu. W przypadku uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym osoba ubiegająca się może być przyjęta poza kolejnością.

Powrót