Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz transport sanitarny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że podpisał umowę z WOW NFZ na świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 01.04.2014 r. do 31.03.2017 r. Transport sanitarny realizowany będzie w ramach umowy z WOW NFZ do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenia te udzielane będą:
Krotoszyn ul. Mickiewicza 21, nr tel. 62 722 03 32 lub 512 358 032 - w Ambulatorium SOR (pogotowie ratunkowe) od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (święta) od 8.00 do 8.00 dnia następnego i obejmują:

 • porady lekarskie dla dorosłych i dla dzieci niezależnie od wieku, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów zagrożenia życia, wypadków, urazów, porodu.
 • świadczenia pielęgniarskie w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania, w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
Zasady realizowania świadczeń w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
 1. Zadania z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie są statutowymi zadaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
 2. Świadczenia w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. realizowane będą przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę na terenie powiatu.
 3. Świadczenia w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielane będą zarówno dorosłym jak i dzieciom niezależnie od wieku dziecka. Świadczenia w/w zakresu nie będą udzielane w Izbie Przyjęć przy ul. Bolewskiego 4-8.
 4. Czas oczekiwania na poradę lekarską ambulatoryjną lub w miejscu zamieszkania uzależniony będzie od bieżącej liczby zgłaszających się pacjentów.
 5. Czas oczekiwania na świadczenie pielęgniarskie ambulatoryjne lub w miejscu zamieszkania uzależniony będzie od bieżącej liczby zgłaszających się pacjentów.
 6. Świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta udzielane będą po zgłoszeniu zlecenia w Ambulatorium SOR Krotoszyn ul. Mickiewicza 21, nr tel. 512 358 032 w godzinach realizowania umowy (18.00 - 8.00 w dni robocze, 8.00 - 8.00 w dni świąteczne.)
 7. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie realizowane w domu pacjenta w godz. 18.00 - 8.00 w dni robocze oraz 8.00-8.00 dnia następnego w soboty, niedziele i dni świąteczne winno być wystawione odrębnie dla tych świadczeń. Zlecenia te przekazywane powinny być przez pacjenta lub jego opiekuna ustawowego, pielęgniarce wykonującej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w domu pacjenta.
 8. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie w Ambulatorium SOR winno zawierać informację o wcześniejszej realizacji zabiegów (data i godzina zabiegu, podpis). Zlecenie nie zawierające w/w informacji o wcześniejszej realizacji zabiegów nie będą przez SPZOZ wykonywane.
 9. Zlecenia na świadczenia u pacjentów objętych domową opieką paliatywną oraz pielęgniarską domową opieka długoterminową nie będą realizowane przez pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej bowiem zgodnie z zapisami zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie, winna być realizowana przez 7 dni w tygodniu przez personel medyczny wykonujący umowy w zakresie domowej opieki paliatywnej i domowej opieki długoterminowej.
 10. Zaświadczenia o niezdolności do pracy wydawane będą wyłącznie na dany dzień zgłoszenia w dni powszednie, osobom pracującym w trybie zmianowym, których praca przypada na czas po godz. 18.oo. Odpowiednio w piątki, soboty, niedziele i święta zaświadczenia o niezdolności do pracy wydawane będzie na okres do pierwszego dnia zwykłej ordynacji POZ.
 11. Ordynacja leków obejmie dawki leków zapewniające ciągłość leczenia do dnia zwykłej ordynacji POZ. Dotyczy to także innych wydawanych zleceń i zaleceń do dnia zwykłej ordynacji POZ.
 12. Badania diagnostyczne z zakresu kompetencji POZ - zlecone zostaną wyłącznie te badania, których odroczenie do pierwszego dnia ordynacji POZ opóźniłoby znacząco postawienie właściwego rozpoznania i właściwy przebieg leczenia.
 13. Karty zgonu wystawiane będą wyłącznie w tych przypadkach, w których czas oczekiwania na wystawienie karty zgonu w ramach zwykłej ordynacji POZ, przekraczałby 24 godziny.
 14. Lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego (specjalistycznego) w Krotoszynie nie udziela porad ambulatoryjnych.
Transport sanitarny realizowany będzie na podstawie zlecenia lekarza POZ, ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem na zasadach określonych przepisami art. 41.ust.1i2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia MZ (Dz.U. 09.139.1139)
Świadczenia transportu sanitarnego dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.oo z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Świadczenia te udzielane będą po zgłoszeniu/uzgodnieniu terminu transportu w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Mickiewicza 21, nr tel. 62 725 25 55

W przypadku, gdy zlecenie przewozu środkiem transportu sanitarnego dotyczy innej przyczyny medycznej niż konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia lub zachowania ciągłości leczenia świadczeniodawca jest zobowiązany do poinformowania świadczeniobiorcy o konieczności samodzielnego pokrycia przez niego 60% ceny świadczenia, ustalonej na podstawie obowiązującego cennika podmiotu realizującego transport.

W przypadku, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem nie jest najbliższym we właściwym zakresie ? koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym, pokrywa świadczeniobiorca , zgodnie z obowiązującym cennikiem podmiotu realizującego transport.

Powrót