Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Poradnie - dodatkowe informacje

 1. Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek. Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dziś jest to:
  • odcinek emerytury lub renty,
  • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
  • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
  • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)
 2. W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. W razie nieprzedstawienia dokumentu, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy. Przepisów tych nie stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia 6. miesiąca życia.
 3. Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.
 4. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane w ramach porad specjalistycznych, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 5. Skierowanie nie jest wymagane do następujących gabinetów i poradni specjalistycznych:
  • wenerologicznej,
  • ginekologiczno - położniczej,
  • onkologicznej,
  • stomatologicznej,
  • psychiatrycznej,
  • lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
  • pulmonologicznej (dla chorych na gruźlice)
  • dla osób zarażonych wirusem HIV
  • dla inwalidów wojennych.
 6. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.
 7. Lekarz kierujący pacjenta do specjalisty powinien dołączyć do wystawionego skierowania wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych.
 8. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:
  • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
  • świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.
 9. W SPZOZ w Krotoszynie poradnie chirurgiczne, ortopedyczne, urologiczna, laryngologiczna, nefrologiczna, kardiologiczna, alergologiczna oaz reumatologiczna w ramach umowy z WOW NFZ udzielają bezpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do poradni ginekologiczno-położniczej pacjentki przyjmowane są bez skierowania.

Powrót