Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16


W dniu 28 grudnia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, jako Beneficjent reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kurowskiego –Dyrektora, podpisał ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą dla Osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Panią Annę Goławską– Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, umowę na dofinansowanie Projektu pn.:

„DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO”

W ramach Projektu planuje się doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w aparaturę medyczną poprzez zakup następujących urządzeń:

 • aparat do znieczulania szt. 2
 • respirator transportowy szt. 1
 • defibrylator szt. 3
 • pompa infuzyjna szt. 6
 • stacja dokująca do pomp infuzyjnych szt. 1
 • kardiomonitor szt. 5
 • aparat RTG przyłóżkowy jezdny szt. 1

Ponadto celem ubiegania się o dofinansowanie koniecznym było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z załącznikami.

Celem wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji koniecznym będzie sfinansowanie odpowiednich narzędzi informacyjno - promocyjnych.

Dla zapewnienia należytej realizacji projektu niezbędne jest również poniesienie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

Realizacja projektu ma na celu:

 • podniesienie jakości świadczonych usług
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
 • zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia
 • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • poprawa skuteczności podejmowanych działań ratunkowych
 • poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
 • zmniejszenie skali ubóstwa w regionie
 • zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych, w tym kalectwa i niepełnosprawności
 • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu kosztów leczenia, rent i zasiłków
 • poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej
 • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
 • lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego
 • wzrost gospodarczy regionu

Zaplanowane działania, poprzez wzmocnienie kluczowych elementów infrastruktury, będą wnosić wkład w poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego. Nastąpi poprawa dostępności do świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, poprawa ich jakość i komfortu leczenia oraz usprawnienie pracy personelu. Doposażenie w sprzęt pozwoli na odnowienie bazy sprzętowej, skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia oraz usprawnienie pracy personelu.

Problemem w kontekście wzrostu przyszłego gospodarczego są zmiany demograficzne i ich wpływ na rynek pracy. W związku z tym kluczowym jest położenie nacisku na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie różnic strukturalnych w regionie, jak również włączenie społeczne i zdrowie publiczne. Poprawa infrastruktury ratownictwa medycznego spowoduje zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym wypadków, co bezpośrednio przełoży się na stan zdrowia społeczeństwa, zdolność do wykonywania pracy i jej efektywność. W wymiarze gospodarczym nastąpi poprawa jakości zasobów ludzkich. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, poprzez zmniejszenie skali występowania czynników sprzyjających wykluczeniu np. kalectwa, osierocenia.

Realizacja projektu dzięki poprawie infrastruktury medycznej, przyczyni się do poprawy poziomu zdrowia publicznego oraz spójności społecznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie nierównomierności o charakterze terytorialnym w dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Tym samym nastąpi poprawa jakości życia Polaków.

Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji projektowanego przedsięwzięcia, mierzonymi konkretnymi wielkościami, będą następujące produkty projektu:

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych (1 szt.), w tym:
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego (1 szt.)
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (1 270 674,00 zł)
 • Liczba zakupionych środków trwałych (aparatury medycznej) (19 szt.)

Korzyści, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, mierzone będą następującym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego:

 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (50 osób/rok).

Całkowita wartość Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 1 327 474,00 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych: 1 326 674,50 PLN.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1 127 673,32 PLN. Wkład własny, w wysokości 199 800,68 PLN, zostanie pokryty ze środków własnych SPZOZ w Krotoszynie.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: lipiec 2018 r.


W dniu 24 listopada 2017 r. SPZOZ w Krotoszynie otrzymał informację o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu statusu projektu podstawowego oraz przyznaniu dofinansowania.


W dniu 22 sierpnia 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym i przeszedł do dalszego etapu oceny tj. do oceny merytorycznej.


W dniu 31 stycznia 2017 r. SPZOZ w Krotoszynie złożył wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pn.:

„DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO”

w ramach Konkursu nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


Powrót