Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16Konferencja prasowa podsumowująca unijny projekt


Mobilny, przyłóżkowy aparat RTG, dwa aparaty do znieczuleń ogólnych, trzy defibrylatory, to tylko część sprzętu medycznego, który zakupiony został dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krotoszynie, w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym. Konferencja prasowa podsumowująca projekt odbyła się 14 sierpnia, na krotoszyńskim SOR-ze.

Projekt:Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego realizowany był przez nasz szpital w ramach:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


W konferencji prasowej brali udział dziennikarze mediów lokalnych (gazet i portali internetowych), pracujący na terenie powiatu krotoszyńskiego.


Obecni byli: Dariusz Markowski – zastępca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie ds. techniczno-inwestycyjnych, Martyna Marciniak – osoba odpowiedzialna za projekty unijne w SPZOZ, Alina Korczak – pielęgniarka oddziałowa SOR, lek. Mariusz Kowalski – kierownik SOR. Konferencję prowadził Sławomir Pałasz – rzecznik prasowy szpitala.

We wprowadzeniu wicedyrektor Dariusz Markowski stwierdził, że dokonane zakupy nowoczesnego sprzętu zwiększają bezpieczeństwo pacjentów przyjmowanych na SOR. Mówił m.in., że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, szpital otrzymał potężny zastrzyk pieniędzy dzięki któremu podniósł się standard posiadanego sprzętu. Przypomniał, że nie jest to pierwszy projekt z dofinansowaniem unijnym, który został zrealizowany przez szpital w ramach programu: Infrastruktura i Środowisko. W 2011 r. dzięki dotacji unijnej z tego źródła, rozbudowany i doposażony został właśnie SOR, zaś w 2013 r. zbudowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych LPR, znajdujące się obok szpitala.


Sławomir Pałasz przedstawił podstawowe informacje dotyczące projektu. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja części nowego, zakupionego sprzętu, który znajdował się na sali, gdzie odbywała się konferencja. Krótką charakterystykę każdego z nich przedstawiła pielęgniarka oddziałowa - Alina Korczak. Podkreślała ona, że zakupiony sprzęt w dużym stopniu ułatwia ratowanie życia pacjentom, którzy trafiają na SOR. Jest niezwykle pomocny w pracy wykwalifikowanego personelowi.

Martyna Marciniak mówiła natomiast w jaki sposób projekt był realizowany. Stwierdziła, że wkład własny SPZOZ-u, pochodził z budżetu szpitala, a nie jak to bywało przy podobnych, wcześniejszych projektach – z dotacji otrzymywanych od starostwa.

Relacja video z konferencji na portalu społecznościowym - redakcja PKR24.PL

Relacja z konferencji na portalu internetowym Gazety Krotoszyńskiej

Informacja zamieszczona na portalu ikrotoszyn.pl


Dziennikarze otrzymali materiały prasowe, w których znalazły się następujące dane:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 mln 299 tys. 085,94 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 mln 298 tys. 286,44 zł

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE: 799,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA (85% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH): 1 mln 103 tys. 543,47 zł

WKŁAD WŁASNY: 195 542,47 zł


Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obejmowało zakup następującego sprzętu:
 • aparatów do znieczulania - 2 szt.
 • aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego - 1 szt.
 • defibrylatorów - 3 szt.
 • kardiomonitorów - 5 szt.
 • pomp infuzyjnych - 6 szt.
 • respiratora transportowego - 1 szt.
 • stacji dokującej do pomp infuzyjnych - 1 szt.


  Realizując w/w Projekt poprawiamy funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w naszym powiecie. Nowoczesny, światowej klasy sprzęt medyczny zapewni chorym lepszą dostępność do świadczonych usług. Podejmowane działania ratunkowe zwiększą skuteczność reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, co wpłynie na ograniczenie ich następstw i zapobiegnie lub zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kalectwa i niepełnosprawności.


  Zakupiony sprzęt pozwala na szybką diagnostykę i leczenie pacjentów zagrożonych utratą zdrowia lub życia:
 • w pierwszej kolejności pomaga ocenić stan układu krążenia i oddechowego
 • umożliwia monitorowanie pacjentów w stanie ciężkim
 • pozwala na szybką diagnostykę i wdrożenie leczenia w jak najkrótszym czasie
 • zabezpiecza pacjentów z zaburzeniami oddychania, wymagających przetransportowania, poprzez zastosowanie respiratora transportowego
 • usprawnia podawanie leków oraz ich dawkowanie
 • pacjenci z urazami, wymagający diagnostyki obrazowej z przeciwwskazaniem do poruszania się, będą mogli mieć wykonywane zdjęcia aparatem RTG, bezpośrednio na sali chorych
 • u pacjentów wymagających wykonania koniecznych zabiegów, możliwe będzie zastosowanie aparatu do krótkiego znieczulania na sali SOR-u  16 marca 2018 r. opublikowano przetarg na „Dostawę aparatu RTG na Szpitalny Oddział Ratunkowy” (nr przetargu DTECH/1/8/18). Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG 1 szt. na Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.


  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została oferty firmy:

  SPOTMED Sp. z o.o.

  ul. Suwak 4 lok. 25, 02‐676 Warszawa

  Cena brutto: 518 400,00 zł


  W dniu 6 marca 2018 r. opublikowane zostało podstępowanie przetargowe na „Dostawę aparatury medycznej na Szpitalny Oddział Ratunkowy” (nr przetargu DTECH/1/7/18). Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.


  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrane zostały oferty firm:


  dla części nr 1 zamówienia rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 14.05.2018 r.

  Drager Polska Sp. z o.o.

  ul. Sułkowskiego 18a, 85‐655 Bydgoszcz

  Cena brutto: 327 669,84 zł

  Przedmiot zamówienia - dostawa aparatu do znieczulania 2 szt.


  dla części nr 2, 3, 5 zamówienia rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 07.05.2018 r.

  - część nr 2

  Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.

  ul. Żołny 11, 02‐815 Warszawa

  Cena brutto: 30 849,88 zł

  Przedmiot zamówienia - dostawa respiratora transportowego 1 szt.


  - część nr 3

  Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.

  ul. Żołny 11, 02‐815 Warszawa

  Cena brutto: 249 413,58 zł

  Przedmiot zamówienia - dostawa defibrylatora 3 szt.


  - część nr 5

  EMTEL Śliwa spółka komandytowa

  ul. A. Mickiewicza 66, 41‐807 Zabrze

  Cena brutto: 94 500,00 zł

  Przedmiot zamówienia - dostawa kardiomonitora 5 szt.


  dla części nr 4 zamówienia rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 21.05.2018 r.

  Medima Sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 200, 02‐486 Warszawa

  Cena brutto: 22 896,00 zł

  Przedmiot zamówienia - dostawa pompy infuzyjnej 6 szt. i stacji dokującej do pomp 1 szt.  W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego w dniu 9 lutego 2018 roku w Krotoszynie została zawarta umowa na realizację działań promocyjno – informacyjnych w ramach Promocji projektu pn. "DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO” z firmą:


  Adam Tyrakowski Przedsiębiorstwo ADAM-1 Import-Eksport

  ul. Koźmińska 17B, 63-700 Krotoszyn


  Realizacja zadania obejmowała:

  a) zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej A3 1 szt.

  b) zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy pamiątkowej A3 1 szt.

  c) zaprojektowanie, wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych 50 szt.

  d) zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa broszur nt. projektu i źródła dofinansowania A4 5000 szt.


  Odbiór z realizacji zadania nastąpił dnia 8.03.2018 r.


  Tablica pamiątkowa:


  W dniu 28 grudnia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, jako Beneficjent reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kurowskiego –Dyrektora, podpisał ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia jako Instytucją Pośredniczącą dla Osi priorytetowej IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Panią Annę Goławską– Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, umowę na dofinansowanie Projektu pn.:

  „DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO”

  W ramach Projektu planuje się doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w aparaturę medyczną poprzez zakup następujących urządzeń:

  • aparat do znieczulania szt. 2
  • respirator transportowy szt. 1
  • defibrylator szt. 3
  • pompa infuzyjna szt. 6
  • stacja dokująca do pomp infuzyjnych szt. 1
  • kardiomonitor szt. 5
  • aparat RTG przyłóżkowy jezdny szt. 1

  Ponadto celem ubiegania się o dofinansowanie koniecznym było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z załącznikami.

  Celem wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji koniecznym będzie sfinansowanie odpowiednich narzędzi informacyjno - promocyjnych.

  Dla zapewnienia należytej realizacji projektu niezbędne jest również poniesienie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

  Realizacja projektu ma na celu:

  • podniesienie jakości świadczonych usług
  • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
  • zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia
  • zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych
  • poprawa skuteczności podejmowanych działań ratunkowych
  • poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
  • zmniejszenie skali ubóstwa w regionie
  • zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych, w tym kalectwa i niepełnosprawności
  • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów
  • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu kosztów leczenia, rent i zasiłków
  • poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej
  • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
  • lepsze wykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego
  • wzrost gospodarczy regionu

  Zaplanowane działania, poprzez wzmocnienie kluczowych elementów infrastruktury, będą wnosić wkład w poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego. Nastąpi poprawa dostępności do świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, poprawa ich jakość i komfortu leczenia oraz usprawnienie pracy personelu. Doposażenie w sprzęt pozwoli na odnowienie bazy sprzętowej, skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności diagnostyki i leczenia oraz usprawnienie pracy personelu.

  Problemem w kontekście wzrostu przyszłego gospodarczego są zmiany demograficzne i ich wpływ na rynek pracy. W związku z tym kluczowym jest położenie nacisku na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie różnic strukturalnych w regionie, jak również włączenie społeczne i zdrowie publiczne. Poprawa infrastruktury ratownictwa medycznego spowoduje zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym wypadków, co bezpośrednio przełoży się na stan zdrowia społeczeństwa, zdolność do wykonywania pracy i jej efektywność. W wymiarze gospodarczym nastąpi poprawa jakości zasobów ludzkich. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego, poprzez zmniejszenie skali występowania czynników sprzyjających wykluczeniu np. kalectwa, osierocenia.

  Realizacja projektu dzięki poprawie infrastruktury medycznej, przyczyni się do poprawy poziomu zdrowia publicznego oraz spójności społecznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie nierównomierności o charakterze terytorialnym w dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Tym samym nastąpi poprawa jakości życia Polaków.

  Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji projektowanego przedsięwzięcia, mierzonymi konkretnymi wielkościami, będą następujące produkty projektu:

  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych (1 szt.), w tym:
  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego (1 szt.)
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (1 270 674,00 zł)
  • Liczba zakupionych środków trwałych (aparatury medycznej) (19 szt.)

  Korzyści, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, mierzone będą następującym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego:

  • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (50 osób/rok).

  Całkowita wartość Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 1 327 474,00 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych: 1 326 674,50 PLN.

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1 127 673,32 PLN. Wkład własny, w wysokości 199 800,68 PLN, zostanie pokryty ze środków własnych SPZOZ w Krotoszynie.

  Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: lipiec 2018 r.


  W dniu 24 listopada 2017 r. SPZOZ w Krotoszynie otrzymał informację o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, uzyskaniu statusu projektu podstawowego oraz przyznaniu dofinansowania.


  W dniu 22 sierpnia 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym i przeszedł do dalszego etapu oceny tj. do oceny merytorycznej.


  W dniu 31 stycznia 2017 r. SPZOZ w Krotoszynie złożył wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pn.:

  „DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SPZOZ W KROTOSZYNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI USŁUG I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO”

  w ramach Konkursu nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
  Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


  Powrót