Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Konkurs nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17


Postępowania przetargowe prowadzone w ramach realizacji Projektu można śledzić na stronie http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienia.html

Linki do postępowań:

 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-10-dostawa_aparatury_medycznej_i_sprzetu.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-12-dostawa_sprzetu_medycznego.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-16-dostawa_aparatury_medycznej_i_sprzetu.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-19-dostawa_aparatury_medycznej_do.html
 • http://www.bip.spzoz.krotoszyn.pl/zamowienie-21-dostawa_aparatury_medycznej.html


  W dniu 21.12.2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, jako Beneficjent reprezentowany przez Pana Krzysztofa Kurowskiego –Dyrektora, podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, reprezentowanym przez panią Agnieszkę Juskowiak – zastępcę Dyrektora Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

  „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”

  Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup następujących wyrobów medycznych:
  aparat usg-1 szt., fotel ginekologiczny-3 szt., kolposkop-1 szt., aparat do znieczulania-1szt., histeroskop-1szt., bilirubinometr-1 szt., inkubator zamknięty-2szt., stanowisko do resuscytacji noworodków -2szt.,pulsoksymetr-1 szt., stanowisko do pielęgnacji noworodków-6 szt., lampa do fototerapii noworodków-1 szt., kardiomonitor-3 szt., aparat EKG-2 szt., defibrylator-3 szt., respirator-1 szt., waga łóżkowa-2 szt., pompa infuzyjna-23 szt., stacja dokująca do pomp-2 szt., fotel do chemioterapii-1 szt., łóżko szpitalne-104 szt., łóżko szpitalne dziecięce-14 szt., łóżeczko szpitalne dziecięce-6 szt., szafka przyłóżkowa-104 szt., lampa do fototerapii światłem dziennym-2 szt., szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej -4 szt., szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej -2 szt., szyna do ćwiczeń biernych stawu skokowego -1 szt., stół do masażu i rehabilitacji -2 szt., wanna do automatycznego hydromasażu strefowego -1 szt., urządzenie do integracji sensorycznej-1 szt., bieżnia rehabilitacyjna -1 szt., urządzenie do stymulacji stopy opadającej -2 szt., urządzenie do rehabilitacji dłoni i palców -1 szt., aparat do elektroterapii-1 szt., rotor elektryczny do aktywnej i biernej rehabilitacji kończyn -2 szt., mobilne krzesło do higieny -1 szt., aparat do masażu uciskowego-1 szt., stół do pionizacji -1 szt., stół do terapii ręki -1 szt., aparat do magnetoterapii -1 szt., urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu-1 szt.

  Ponadto celem ubiegania się o dofinansowanie koniecznym było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z załącznikami.

  Celem wypełnienia obowiązków w zakresie informacji i promocji koniecznym sfinansowanie odpowiednich narzędzi informacyjno - promocyjnych.

  Projekt dotyczy świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego, i mięśniowego) oraz świadczeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, neonatologii, pediatrii, a także w zakresie opieki długoterminowej.
  Projekt obejmuje zakresem następujące komórki organizacyjne SPZOZ w Krotoszynie:
  1) Szpital Powiatowy im. Marcelego Nenckiego

  • przy ul. Mickiewicza 21, 63-700 Krotoszyn:
   • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym
   • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii,
  • przy ul. Bolewskiego 4-8, 63-700 Krotoszyn:
   • Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Traktem Porodowo - Operacyjnym,
   • Oddział Dziecięcy,
   • Oddział Noworodkowy,
   • Oddział Chemioterapii Dziennej (Oddział Onkologii Klinicznej),
  • przy ul. Stęszewskiego 9-10, 63- 720 Koźmin Wlkp.:
   • Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej;
  2) Zakład Leczniczego Usprawniania w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego 4-8, 63-700 Krotoszyn:
  • pracownia fizykoterapii,
  • pracownia kinezyterapii dorosłych,
  • pracownia hydroterapii;
  3) Zespół Ambulatoryjnych Poradni Specjalistycznych przy ul. Bolewskiego 4-8,63-700 Krotoszyn:
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna;
  4) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14, 63-700 Krotoszyn.

  Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim poprawę infrastruktury SPZOZ w Krotoszynie (cel główny), co przyczyni się do:

  • zwiększenia dostępności mieszkańców regionu do dobrej jakości usług zdrowotnych,
  • zmniejszenia obserwowanych w Wielkopolsce nierówności w zakresie ochrony zdrowia,
  • poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu-zasobów pracy,
  • zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • poprawy ergonomii pracy i poziomu bezpieczeństwa personelu medycznego,
  • podniesienia jakości świadczonych usług, poprawy efektywności działania SPZOZ w Krotoszynie, poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów, lepszego wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego,
  • wzrostu gospodarczego regionu (cele szczegółowe).

  Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji projektowanego przedsięwzięcia, mierzonymi konkretnymi wielkościami, będą następujące produkty projektu:

  • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
  • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 2 026 508,06 zł
  • Liczba zakupionych środków trwałych – 311 szt.

  Korzyści, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, mierzone będą następującym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego:

  • Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem – 8.930 osób w 2019 roku

  Całkowita wartość Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 3 925 535,14 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych: 3 924 305,14 PLN.
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 335 659,36 PLN. Wkład własny, w wysokości 588 645,78 PLN, zostanie pokryty ze środków własnych SPZOZ w Krotoszynie.
  Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: czerwiec 2018 r.


  W dniu 09.11.2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i tym samym podjęłą decyzję o przyznaniu dofinansowania naszego Projektu.


  W dniu 18.10.2017r. SPZOZ w Krotoszynie otrzymał informację o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.


  W dniu 31.07.2017r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym i przeszedł do dalszego etapu oceny tj. do oceny merytorycznej.


  W dniu 08.05.2017r. SPZOZ w Krotoszynie złożył wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pn.:

  „Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny”

  w ramach Konkursu nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
  Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
  Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
  Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

  Powrót