Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Dr Wł. Bolewskiego 14
tel. 062 588-03-98 wew. 225

Kierownik: mgr Barbara Krzyżańska
Zastępca kierownika: Danuta Deringer
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - łóżek 25


Zadaniem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji.

Celem pobytu podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest:

  • poprawa stanu zdrowia,
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  • aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
  • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
  • umacnianie zdrowia,
  • przygotowanie chorego i jego rodziny - opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  • pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.

Zakład opiekuńczo - leczniczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta) a szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości.
Do Zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie zmodyfikowaną skalą Bartel (karta kwalifikacji pacjenta do objęcia opieką pielęgniarską) uzyskał 40 punktów lub mniej. Ocenę wykonuje lekarz i pielęgniarka w dniu przyjęcia oraz na koniec każdego miesiąca. Jeżeli punktacja jest wyższa niż 40 punktów skali Bartel, NFZ zaprzestaje finansowania na koniec kolejnego miesiąca. Ponowne przyjęcie jest możliwe w przypadku ponownego pogorszenia się stanu zdrowia. Skala Bartel - skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych.

Godziny planowych przyjęć pacjentów do zakładu: 8:00-15:00

Do zakładu opiekuńczo – leczniczego nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej fazie choroby i pacjenci z chorobą psychiczną. Zakład opiekuńczo – leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne. Nie mogą więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi świadczeniodawca

Zobacz też:
Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zasady prowadzenia listy oczekujących na świadczenia
Powrót